لوگو دانا پرداز
49258000 - 021

تاییدیه ماژول حیاتی مدیریت

اعمال تخفیف، صدور فاکتور، تغییر قیمت و یا توافق نامه های سطح خدمات، در روند کسب و کار تاثیر بسیاری دارند و انجام آن ها بدون هماهنگی ممکن است اثرات جبران ناپذیری بر روی کسب و کار شما داشته باشد.. پس بهتر است روی این عملیات تاییدیه تعریف کنید تا انجام آن ها تنها با تایید افراد مرتبط امکان پذیر باشد
فرآیند تاییدیه چه کمکی به شما می‌کند؟
برای انجام کارهای مهم تاییدیه تعریف کنید
کارشناسان ذی نفع را در جریان انجام کارها قرار دهید
از تغییرات ناخواسته جلوگیری کنید
فرآیند تاییدیه خودکار

تاییدیه خودکار

تاییدیه هایی که به صورت خودکار روی رکورد های یک ماژول برای اجرای عملیات خاصی تعریف می شوند، تاییدیه های خودکار نامیده می شوند. این تاییدیه ها توسط سیستم صادر می شوند و به تاییدیه های سیستمی هم شناخته می شوند.

تاییدیه دستی

تاییدیه های دستی توسط مدیر سیستم روی رکورد ها صادر می شوند و صادر کننده به عنوان مدیر آن تاییدیه شناخته می شود. تغییرات وضعیت تاییدیه توسط اعلان به مدیر تاییدیه اطلاع داده می شود
فرآیند تاییدیه دستی
فرایند تاییدیه سلسله مراتبی

تاییدیه‌های سلسله مراتبی

تاییدیه هایی بر اساس سلسله مراتب سازمانی تعریف کنید تا اجرای عملیات با تایید نقش های سازمانی مرتبط انجام شود. در تاییدیه های سلسله مراتبی، درخواست تاییدیه به ترتیب سلسله مراتب سازمانی برای کارشناسان و مدیران مربوطه ارسال می شود و تنها درصورتی که درخواست مورد نظر به تایید همه نقش های مربوطه برسد, عملیات اجرا خواهد شد.
پیمایش به بالا