101 سوال ارزیابی فروش

یک فروش خوب با پاسخ دادن به سوالات شروع می شود و این سوالات برای ارزیابی مشتریان در مراحل مختلف سفر مشتری ضروری هستند.

101 سوال ارزیابی فروش

یک فروش خوب با پاسخ دادن به سوالات شروع می شود و این سوالات برای ارزیابی مشتریان در مراحل مختلف سفر مشتری ضروری هستند.

از سوالات اساسی مربوط به نام و موقعیت مشتری و سوالات ارزیابی الهام گرفته شده از چارچوب BANT ( بودجه، نیاز، اختیار و جدول زمانی)، تا سوالاتی در مورد انعقاد قرارداد و فروش، حدود 101 سوال در ادامه آمده است که برای استفاده در فرآیند فروش جهت ارزیابی پیوسته یک مشتری احتمالی آماده برای فروش مورد نیاز هستند.

برای دانلود ، فرم ذیل را تکمیل کنید

اسکرول به بالا