مدیریت شبکه و برنامه به زبان ساده

مدیریت شبکه و برنامه هایی که در آن فعال هستد، کار دشواری است. برای اینکه همه چیز بدون اشکال کار کند و خدمات مورد انتظار کاربران و سازمان ارائه شوند، مدیران شبکه به ابزارهایی نیاز دارند که به آنها در برآورده کردن این انتظارات کمک می کند
کتاب الکترونیکی مدیریت شبکه و برنامه

مدیریت شبکه و برنامه به زبان ساده، به چالش هایی که مدیران شبکه با آن ها مواجه هستد، برخی از تاکتیک هایی که مدیران برای رویارویی با این چالش ها از آنها بهره می برند، و برخی از دلایلی که چرا این تاکتیک ها اغلب به نتیجه مطلوب نمی رسند نگاه می کند.
این کتاب همچنین راه حلی را توضیح می دهد که می تواند به شما در ارائه سطح خدمات مورد نیاز کاربران با هزینه ای معقول کمک کند. لزومی ندارد که حتما مطالعه این کتاب را از فصل ١شروع کنید و تا آخر آن را بخوانید

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید

Arrow icon | داناپرداز
پیمایش به بالا