درس های مدیران موفق جهان درباره مهارت های رهبری

در این کتاب، مطالبی خواهید دید که به رهبری از دیدگاه فروتنی، اعتماد به نفس، روابط و همه ویژگی های دیگری که برای تبدیل شدن به یک رهبر مورد نیاز است نگاه می کند. این نکات برای تمام افراد کاربردی است خواه شما یک رهبر باشید یا فرد تازه کار.
کتاب الکترونیکی درس های مدیران موفق جهان درباره مهارت های رهبری
وقتی به شرکت های موفق نگاه می کنیم، به طور خودکار تصور می کنیم که هر استراتژی یا تاکتیکی که آنها انتخاب کرده اند در این موفقیت سهیم بوده است. بعید است چنین دیدگاهی درست باشد. گاهی اوقات شرکت ها علیرغم برخی اشتباهات در مسیر موفق هستند نه به دلیل آنها. اگر با الگو قرار دادن دیگران به دنبال اتخاذ یک تصمیم بزرگ هستید، جزئیات را بررسی کنید. در مورد زمینه اتخاذ این استراتژی خاص مطالعه کنید. با افراد درگیر در این فرایند صحبت کنید. آیا آنها فکر می کنند ک اتخاذ این استراتژی یک تصمیم عالی بوده است؟ نکات منفی اتخاذ این استراتژی چه بوده؟ چه مواردی باعث تعجب آنها شد؟ ا گر به عقب بر می گشتند باز هم این تصمیم را می گرفتنند؟

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید

Arrow icon | داناپرداز
پیمایش به بالا