مهارت ها و توانمندی های لازم برای یک متخصص ITSM

توانمندی های یک متخصص ITSM شامل برنامه ریزی ظرفیت، مدیریت سطح خدمات و مدیریت مالی فناوری اطلاعات می باشد.  این کارها بخش کوچکی از ITSM بوده که بخش بزرگ آن مانند کوه یخ، زیر آب پنهان است. این کتاب درک درستی از مهارت های متخصص ITSM ارائه می دهد
کتاب الکترونیکی مهارت ها و توانمندی های لازم برای یک متخصص ITSM
دنیای فناوری اطلاعات و نقش متخصصان مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ITSMدر سال ٢٠٢٢ بسیار متفاوت به نظر می رسد. این نقش ها احتمالا همچنان مدیریت حادثه، برنامه ریزی ظرفیت، مدیریت سطح خدمات، مدیریت مالی فناوری اطلاعات و غیره را شامل شود. اما برخی از این کارها صرفا بخش کوچکی از ITSMبه حساب می آیند. در واقع می توان گفت ITSM مانند یک کوه یخ بزرگ است که از منظر تجاری، بخش بزرگی از آن معمولا در زیر آب پنهان می ماند و …

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید

Arrow icon | داناپرداز
پیمایش به بالا