کتاب راهنمای تولید سرنخ

تولیـد سـرنخ فرآینـد جـذب و تبدیـل افـراد و فرصـت هـای فـروش بـه کسـانی اسـت کـه بـه محصـول یـا خدمـات شـرکت شــما علاقــه نشــان مــی دهنــد. کتاب تولید سرنخ به شما می گوید چگونه با ایجـاد محتـوای جـذاب، بازدیدکنندگان سایت را به سرنخ تبدیل کنید.

کتاب الکترونیکی راهنمای تولید سرنخ
معیار اندازه گیری تمام تیم های بازاریابی درونگرا، کیفیت و حجم سرنخ هایی است که به ارمغان می آورند. با ایجاد سرنخ، تیم فروش خود را برای موفقیت آماده کرده و در نهایت برای کسب و کار درآمد ایجاد می کنید. با استفاده از این راهنما با تبدیل ترافیک وب سایت به سرنخ برای کسب و کارتان درآمد کسب کنید. موضوعات پرداخته شده در این راهنما شامل همه چیز از تعریف و تعیین سرنخ ها، تا اجرای اولین کمپین شما است. این راهنما همچنین شامل نکات و ترفندهایی است که به شما کمک می کند اولین کمپین تولید سرنخ خود را آغاز کرده و در مسیر صحیح باقی بمانید. همین حالا با پر کردن فرم پایین صفحه، نسخه خودتان را دانلود کنید.

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید

Arrow icon | داناپرداز
پیمایش به بالا